Waardig ouder worden

waardig ouder wordenzondag 11 maart 2018 16:32

Afgelopen zaterdag hebben we in Utrecht het manifest 'waardig ouder worden' ondertekend.

In Oldambt wonen veel oudere mensen. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben.

Door dit maifest te ondertekenen, spreken wij gezamenlijk uit dat wij ons inzetten voor: 

lokale aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën, ouderen vormen een grote risicogroep. De aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. Welzijnsorganisaties krijgen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van eenzaamheid. Daarbij horen huisbezoeken aan mensen van 70 jaar en ouder. Daarnaast zorgen we voor innovatie in de huidige structuren van buurthuizen en ontmoetingsplekken. Ouderen worden nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van ideeën en plannen.

dementievriendelijke gemeente

Steeds meer mensen lijden aan dementie. Een aandoening waar we ook in onze gemeente niet omheen kunnen. Een dementievriendelijke gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk hierbij is dat de kennis van dementie vergroot wordt. 

vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn in het welzijnswerk voor ouderen onmisbaar en verdienen onze waardering en steun. Zorgen voor goede deskundigheidsbevordering door het bieden van een passend cursusaanbod is hiervoor van belang. Cruciaal is hierbij de ondersteuning van en afstemming met vrijwilligersorganisaties. Om het contact tussen ouderen en jongeren te bevorderen, worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld als invulling van hun maatschappelijke stage/diensttijd. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met ouderen werken wordt gratis.

ondersteuning voor mantelzorgers

Dagbesteding, goede informatievoorziening en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorg is een goede reden om tijdelijk minder uren te werken. Dat wordt niet gestraft met een korting op de uitkering.

zorg op maat

Bij de zorg aan ouderen dient maatwerk, keuzevrijheid en eigen regie centraal te staan zolang dit mogelijk is. Zorginnovaties die eraan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, kunnen vergoed worden uit de Wmo. Hierbij is een persoonlijk advies aan huis een belangrijk adviesmoment. Korte lijnen met de huisartsen om problemen tijdig te weten te komen en aan te pakken, zijn essentieel.

betaalbaar sporten en bewegen

Voor ouderen en zeker ook dementerende ouderen is het goed om in beweging te blijven. Sport en bewegen is dan ook een speerpunt in het ouderenbeleid. Een sportfonds voor senioren met een smalle beurs juichen wij toe.

« Terug

Reacties op 'Waardig ouder worden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.